Горско Стопанство "Стопанисване на горите" - магистърски курс

06-03-2023

"Практиката на лесовъда е извънредно сложна и разнообразна, а като последица от това знанията, които е необходимо той да притежава са естествено много по-широки и по-разнообразни. Следователно подготовката на лесовъда трябва да носи чертите на една значителна енциклопедичност!"

проф. Борис Стефанов

Изисквания и кредити по дисциплината "Дендрология на чуждоземните видове" - PDF файл

Образец на заглавна страница за курсовата работа - DOC файл

Примерна структура на текстовата разработка с указания - PDF файл

Препоръчителна литература и източници на информация за чуждоземни видове и за интродукцията на дървесни видове - PDF файл

Основи на интродукцията на растения (на руски език)

Интегрална оценка на интродукцията на някои дървесни растения от семейство Leguminosae (на руски език)

Интродукция и аклиматизация на растенията (сборник статии)

Указания и пример за тъсене на специализирана дендрологична информация в библиотеката на Лесотехнически университет - PDF файл

Как да направим климатограма? ТУК може да намерите материали по този въпрос (на немски език), както и възможност сами, с вашите данните, да си направите климатограма на Excel

Важна библиография:

Изказваме сърдечна благодарност на гл.ас. д-р Николай Бърдаров - преподавател по Дървесинознание, както и на студентите от кръжока по Дървесинознание за любезно предоставените по-долу сканирани литературни източници!!!

ХИНКОВА, Л.&З. ЗЛАТЕВ. 1937. Библиография на лесовъдската книжнина, излизала на български след Освобождението до 1937 год. Кооперативна печатница "Гутенберг", София. 128 г.

ДИМИТРОВ, Т., Б. СТЕФАНОВ. 1928. Горскодървесни екзоти и развъждането им в България. Държавна печатница, София. 192 с.

Интересни материали и някои презентации по дискутирани в дисциплината теми:

 1. Статията за дърветата-гиганти на планената - Sequoia sempervirens
 2. Бореалните гори на Канада (примерна презентация - автор: Александър Дунчев)
 3. Чуждоземните дървесни видове в България (гл.ас. Е. Цавков)
 4. Интродукция, аклиматизация и натурализация на дървесни видове - принципи (автор: инж. Златина Георгиева)
 5. Видове от род Кедър (Cedrus) в Кипър (автор: Михалис Нику Михаил)
 6. Лекция 1 - Въведение и биогеографско райониране на Земята
 7. Лекция 2 - Дървесни видове в Северна Америка
 8. Лекция 3 - Дървесни видове в Югозападна Северна Америка
 9. Лекция 4 - Дървесни видове в Средиземноморието, Дъбовете на Средиземноморието
 10. Лекция 5 - Устойчиво използване на горските ресурси (автор: д-р Станислав Лазаров, mail: stlazarov@abv.bg)
 11. Горите и дендрофлората на Япония (автор: доц. Петър Желев)
 12. Горите и горското стопанство на Корея (автор: доц. Петър Желев)

За контакти:

доц. Петър Желев - zhelev@ ltu.bg
гл.ас. Евгени Цавков - tsavkov@ abv.bg
гл.ас. д-р Момчил Панайотов - mp2@ abv.bg

WarningМоля обърнете внимание, че след символа "@" има оставено празно място, трябва да го изтриете, ако копирате мейла.

© Momchil Panayotov and Evgeni Tsavkov | Site created with Visia
Find me on Facebook