Обикновеният смърч в Природен парк Витоша (Александър Дунчев)

Проучване върху планинския явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.) в природен парк Витоша (Александър Дунчев)

Букът в Троянския балкан (Цветелина Христова)

Сребролистна липа в Александрийска гора (с. Крушари) (Димитър Пеев)

Семейство Букови (Fagaceae) - (Яни Любенов)