Учебни материали

Основна литература:
 

Юруков, С. 2003. Дендрология, Издателска къща при ЛТУ, София.

Вакарелов, И., С. Юруков. Е. Цавков. П. Желев. 2002. Дендрология и декоративна дендрология-практическо ръководство. Дионис, София

 

Вакарелов, И., С. Юруков, П. Желев. 1995. Ръководство за упражнения по дендрология и декоративна дендрология. С., Издателска къща при ЛТУ.
Делков, Н., 1984. Дендрология. С., Земиздат.
Делков, Н., 1988. Дендрология. С., Земиздат.
Делков, Н. 1992. Дендрология. Мартилен, София.
Цавков, Е. Д. Димова. 2009. Дърветата и храстите на Природен парк Витоша. Геософт, София.
Hardin, J., D. Leopold and F. M. White. 2001. Harlow & Harrar’s textbook of dendrology. 9th ed. McGraw-Hill, Inc. New York, NY.
   
   
Допълнителна:
 
Стефанов, Б., А. Ганчев. 1953. Дендрология. Земиздат, София.
Стефанов, Б., А. Ганчев. 1958. Дендрология. Земиздат, София.
Стефанов, Б. 1945. Учение за горските местостояния. Издание на «фонда за подпомагане на студенти във висшите учебни заведения в България», София.
Граматиков, Д., 1992.
Определител на диворастящите и култивирани у нас дървесни и храстови, Пловдив, ИнтелСис.
Ганчев, А., Е. Прокопиев, 1959.
Чуждоземни дървета и храсти в България. С., Земиздат.
Хинкова, Л., З. Златев, 1937. Библиография на лесовъдската книжнина, излязла на български от Освобождението до 1937. Кооперативна печатница "Гутенберг", София.
Чернявски, П., С. Недялков, Л. Площакова, И. Димитров, 1959.
Дърветата и храстите в горите на България. С., Земиздат.
Eiselt, M. G., R. S. Schroeder, 1976.
Nadelgehoelze. Leipzig, Neumann Verlag.
Eiselt, M. G., R. S. Schroeder, 1977.
Laubgehoelze. Leipzig, Neumann Verlag.
Godet, Jean-Denis, 1983.
Knospen und Zweige der einheimischen Baum- und Straucharten. Bern, Verlag J. Neumann-Neudamm.
Hickey, M., C. King, 2000.
The Cambridge illustrated glossary of botanical terms.
Kruessmann, G., 1972.
Handbuch der Nadelgehoelze. Berlin, Paul Parey Verlag.
Kruessmann, G., 1972.
Handbuch der Nadelgehoelze. Berlin, Paul Parey Verlag.
Kruessmann, G., 1976/1978.
Handbuch der Laubgehoelze. 2 Bande, Berlin, Paul Parey Verlag.
Schneider, C. K. 1903.
Dendrologische Winterstudien. Jena, Gustav Fischer.
Tashev, A.&Tsavkov, E., 2008 Medicinal plants of the Bulgarian dendroflora
Yurukov, S. & Zhelev, P., 2001 The woody flora of Bulgaria: a review. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen, 152(2): 52-60.
Panayotov, M. and Yurukov, S., 2007 Tree ring chronology of Pinus peuce from the Pirin Mts and the possibilities to use it for climate analysis