за конференцията
участници и презентации
снимки

 

 

 

Международна научна конференция


Вековни иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа
– ползи и проблеми при опазването им

по повод 80 годишнината от обявяването на първите резервати в България

Благоевград, 03-04 Октомври 2013 г.

 

УЧАСТНИЦИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ


1. Александър Дунчев, Лесотехнически Университет, доклад "Състояние и развитие на вековните смърчови гори в Притоден Парк „Витоша“
2. Ана Петракиева, ИАГ
3. Анелия Иванова, ЮЗДП
4. Анита Костадинова, Лесотехнически Университет, доклад "Камбиална дейност при черната мура(Pinus heldreichii Christ) в НП “Пирин”
5. Антония Голева, Лесотехнически Университет
6. Благой Стоянов, ДГС "Благоевград"
7. Боян Петров, НПМ - БАН, доклад "Съвременно състояние и проблеми на защита на горскоживеещите прилепи Myotis bechsteinii и Barbastella barbastellus (Mammalia: Chiroptera) в България "
8. Велислава Шишкова, Лесотехнически Университет, доклад "Климатичен сигнал в хронологи от годишни пръстени на черен бор (Pinus nigra Arn.) от Родопите и Славянка "
9. Верка Иванова, ДНП „Рила”
10. Георги Костов, Лесотехнически Университет
11. Димитър Стоев, МОСВ
12. Димитър Христов, ДПП "Рилски манастир"
13. Евгени Цавков, Лесотехнически Университет, доклади "Исторически данни за обявяването на първите защитени територии" и "Природни нарушения в иглолистни гори в България"
14. Емил Попов, Институт за Гората при БАН, доклад "Вековни гори от дугласка в България"
15. Зорница Стратиева, АПБ
16. Ива Фикова, Лесотехнически Университет
17. Илиана Александрова, НПМ - БАН, доклад "Къщички за прилепи в горите на България- резултати от 10-годишно мониторингово проучване"
18. Йордан Дамянов, сп. "Гора"
19. Константин Лечов, РУГ "Благоевград"
20. Karsten Grunewald, Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden, Germany, доклад "Ecosystem observation at the alpine timberline in Pirin Mountains (Bulgaria)"
21. Мария Диловска, Община Сливен
22. Момчил Панайотов, Лесотехнически Университет, постер "Структура и природна динамика на смърчовите гори в резерват „Парангалица“
23. Нели Николова, СКОПС при ЛТУ
24. Нено Александров, Лесотехнически Университет, доклад "Значение на фазата на старост за природосъобразното стопанисване на горите"
25. Николай Цветанов, Лесотехнически Университет, постер "Динамика на възобновяването в смърчови гори след природни нарушения в резерват "Парангалица"
26. Николина Георгиева, ДНП „Рила”, "Резерват "Парангалица" и неговото биоразнообразие"
27. Нина Дякова, WWF България
28. Пепа Рангелова, Лесотехнически Университет, "Структура на гори от черна мура (Pinus heldreichii) в Пирин във фаза на старост"
29. Петър Шуролинков, НПМ - БАН
30. Румен Петрин, Институт за Гората при БАН, "Сравнителни изследвания за строежа на естествени зрели и средновъзрастни букови дендроценози"
31. Светослав Анев, Лесотехнически Университет, постер "Бъдещето на старите гори в условията на климатични промени – оцеляемост на фиданки от субалпийски видове при различни схеми на засушаване"
32. Стефан Кирилов, ДНП „Рила” , доклад "Проучване на защитена територия "Резерват Парангалица" във връзка с възможностите за развитие на устойчиви форми на туризъм"
33. Теодор Неделин, Лесотехнически Университет, доклад "Ектомикоризата в старите гори"
34. Цветан Златанов, Институт за Гората при БАН, доклад "Индекс на Гора във Фаза на Старост (ИГФС): концепция и приложение"
35. Юлия Събчева, сп. "Гора"

 

Книжка с резюмета на доклади - PDF файл

Книжка с информация за теренното посещение на резерват "Парангалица" (обекти) - PDF файл