за конференцията
участници и презентации
снимки

 

 

 

Международна научна конференция


Вековни иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа
– ползи и проблеми при опазването им

по повод 80 годишнината от обявяването на първите резервати в България

Благоевград, 03-04 Октомври 2013 г.

 

През 2013 г. се навършват 80 години от обявяването на първите резервати в България. Този акт е резултат от значителните усилия на български лесовъди и интелектуалци, които са се стремели да гарантират опазването на най-ценните горски екосистеми за идните поколения. Днес, почти век по-късно, благодарение съществуването на тези резервати, ние имаме възможност да научим много за структурата, функциите и значението на старите естествени гори. Същевременно тяхното опазване представлява значително предизвикателство, тъй като управлението им изисква добро познаване на естествените процеси, които протичат в старите гори, и засилено популяризиране на тяхното значение. През последните години, това предизвикателство е особено актуално за вековните иглолистни гори, в които влиянието на климатичните промени и антропогенния натиск поставя под въпрос запазването на техните изключителни екологични, социални и рекреационни функции.

Цел на конференцията е да даде възможност на представители на научните среди, държавните институции и природозащитните организации в България и Източна Европа да обменят научен и експертен опит за особеностите и значението на старите иглолистни гори, да очертаят необходимостите за бъдещи проучвания и да обсъдят предизвикателствата пред опазването и популяризирането на тези гори.


Място на провеждане на конференцията:

Град Благоевград в подножието на Рила, най-високата планина на Балканския полуостров, по поречието на река Благоевградска Бистрица, която извира от резерват „Парангалица”, един от двата най-стари резервата на България.


Тематични направления:

• Стари иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа – структура и строеж (Old-growth coniferous forest in Central and SE Europe – structure and composition)
• Стари гори – историческо развитие и природна динамика (Old-growth coniferous forests - historical development and natural dynamics)
• Биоразнообразие в стари иглолистни гори (Biodiversity in Old-growth coniferous forests )
• Опазване на старите гори - проблеми, предизвикателства и концепции (Problems, challenges and concepts for the protection of old-growth forests)

Публикуване на доклади от конференцията:
Доклади може да се публикуват под формата на реферирани статии в международното научно списание Forestry Ideas, http://forestry-ideas.info, издание на Лесотехнически Университет.

Организационен комитет:
Доц. д-р инж. Петър Желев (ЛТУ)
Д-р инж. Момчил Панайотов (ЛТУ)
Д-р Стефан Кирилов (НП „Рила“)
Проф. д-р инж.Стефан Юруков (ЛТУ)
Инж. Александър Дунчев (ЛТУ и WWF)
Доц. д-р инж. Милко Милев (ЛТУ)
Проф. дсн. Христо Цаков (ИГ-БАН)
Инж. Димитър Стоев (МОСВ)
Инж. Нено Александров (ЛТУ)
Инж. Евгени Цавков (ЛТУ)

Книжка с резюмета на доклади - PDF файл

Книжка с информация за теренното посещение на резерват "Парангалица" (обекти) - PDF файл

PDF файлове от презентации и постери, представени на конференцията


Информация:

e-mail: oldconfor2013 @ abv.bg (моля имайте предвид, че празните места пред и след символа "@" трябва да се изтрият)