Български English

проекти

 
  • Екип на катедра Дендрология към Лесотехнически Университет започна работа по проект "Взаимодействие между гори и лавини в Пирин, България"

    В рамките на този проект дендрохронологичните методи ще бъдат изполвани за датиране на падане на големи лавини в района на Бъндеришката долина и няколко други обекта в Пирин. Тези данни са изключително важни предвид липсата на исторически архив и ще позволят заедно с данни за скорошни лавини, получени чрез реални наблюдения да се натрупа информация за режима на лавините в Пирин, размерите на най-големите лавини и по-обективна и реална оценка на заплахите, които се носят от лавините. Проекта е финансиран от Фонд "Научни изследвания" (научна сесия 2019 г.). Моля, проследете връзката за повече информация за проекта.

  • Пространствено-времева реконструкция на летни температури за планинските райони на Кавказ и Пирин базирани на годишни пръстени

Цел на проекта е да се извършат първи измервания на интензитета на синя светлина (Blue intensity, BI) на годишни пръстени на вековни дървета от черна мура (Pinus heldreichii) и бяла мура (Pinus peuce) от Пирин, да се изградят хронологии от тях, те да се тестват спрямо климатични редици и измервания на максимална плътност на късната дървесина (MXD) от същите видове. Моля, проследете връзката за повече информация.

  • Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатични промени. Проект финансиран от Швейцарската Национална Фондация за Наука (SNF) и Министерството на Образованието и Науката на България (МОН).

Цел на проекта е да се проучват нестопанисвани субалпийски горски екосистеми на България и потенциалните ефекти на климатичните промени върху тях. Специфични теми на изследването са природните нарушения в гори от обикновен смърч, черна мура и бяла мура, възобновяването на видовете, потенциалните ефекти на бъдещо затопляне, значение на микоризата. Ръководители на проекта - от швейцарска страна - Dr. Peter Bebi, SLF; от Българска страна - проф. Стефан Юруков, ЛТУ. Можете на научите повече за проекта от тази страница: моля, проследете връзката. Период на проекта: 2013 - 2015

  • Природни нарушения и динамика в гори от обикновен смърч (Picea abies Karst) (договор с фонд "Научни изследвания" ДМУ 02/22 2009)

Цел е да се проучат слабо повлияни от човешка дейност гори от обикновен смърч и естествената динамика в тях. Специален акцент се отделя на природните нарушения (ветровали, насекомни каламитети, пожари) като основен агент, предизвикващ промени в тези гори. Моля проследете линка, за да научите повече.

  • " Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало 1500-2000 г."(договор с фонд "Научни изследвания" ДТК 02/2 2010)

Цел на проекта е да се проучи варирането на климатичните условия на Балканите през последните няколко столетия и как то се е отразило на социалния и икономически живот на населението. Ще се използват дендрохронологични и исторически методи. Моля проследете линка, за да научите повече.

  • "Проучване на радиалния прираст на черна мура и отражението на климатичното вариране върху него"

Група от проекти целящи изясняване на редица въпроси, свързани с растежа на черните мури. Моля проследете линка, за да научите повече.

  • "Проучване отражението на лавини върху дървесни растения"

Работа по различни проекти с цел да се разбере повече за отражението на лавините (обект "СЗ склон на вр. Тодорка") върху радиалния прираст на дървесни растения, моментите на падане на големи лавини и др. Моля проследете линка, за да научите повече.